http://faculty.ndhu.edu.tw/~cfshih/

 東華大學民族發展與社會工作學系教授

 施正鋒政治學博士網站政治觀察媒體訪談

 E-mail: cfshih@mail.ndhu.edu.tw

 信箱:106台北市郵政26-447

 

 

    

2011《不分區立委名單的利弊》 記者會  *


 

  

 

 

 

 

*《youtube》2011/6/30。

 

 

 

 

 

                                                                                            TOP