http://faculty.ndhu.edu.tw/~cfshih/

 東華大學民族發展與社會工作學系教授

 施正鋒政治學博士網站政治觀察 媒體訪談

 E-mail: cfshih@mail.ndhu.edu.tw

 信箱:106台北市郵政26-447

 

 

    壹人壹句  *

 

施正鋒
東華大學民族發展暨社會工作學系教授

 

 

東華大學教授施正鋒如此評民進黨初選辯論:「許信良像野獸派,蘇貞昌像印象派,蔡英文像抽象派!」(蘋果日報)

 

 

* 台灣壹周刊2011/4/14。 

 

 

                                                                                                                

                                                                                            TOP