http://faculty.ndhu.edu.tw/~cfshih/

 東華大學原住民族民族學院院長

 施正鋒政治學博士網站政治觀察媒體訪談

 E-mail: cfshih@mail.ndhu.edu.tw

 信箱:106台北市郵政26-447

 

 

 

  施正鋒教授談美麗灣(刺桐fudafudak)事件與原住民權利 *

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* http://www.youtube.com/watch?v=DADbXwf17Cw2010/12/14

 

                                                                                                                

                                                                                            TOP