http://faculty.ndhu.edu.tw/~cfshih/

 東華大學原住民族民族學院院長

 施正鋒政治學博士網站政治觀察媒體訪談

 E-mail: cfshih@mail.ndhu.edu.tw

 信箱:106台北市郵政26-447

 

 

       

民會不承認平埔西拉雅族 學者觀點*

 

                                                                                                                                            

                                                             

                                                                           

                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* 影片檔網址來源:http://video.udn.com/video/Item/ItemPage.do?sno=334-233-2F3b4-2334313d323c4-23343c-21-21-3D-3D

 

                                                                                                  TOP